IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Наука

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din R. Moldova

anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice:


Laboratorul Genetică Umană - Cercetător ştiinţific stagiar – 2.
Laboratorul Microbiologia și Morfologia tuberculozei - Cercetător științific stagiar - 1
 
Participanţii la concurs prezintă o cerere pe numele conducătorului institutului însoţită de următoarele acte: fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie 3×4 cm, curriculum vitae, copiile actelor de studii superioare, grad şi titlu ştiinţific, referinţă de la ultimul loc de muncă, copia buletinului de identitate, extras legalizat din carnetul de muncă, lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a brevetelor de invenţie (formularul 1), darea de seamă despre activitatea ştiinţifică pe ultimii 4 ani, planul anual de activitate pentru următorii 4 ani, copiile participărilor la congrese, conferinţe, simpozioane etc, adeverinţa despre starea sănătăţii.
La concurs se admit cetăţeni ai Republicii Moldova.
Termenul de prezentare a actelor - până la 20.04.18.
Adresa de contact: str. C. Vârnav, 13, bir. 610, Chişinău, MD-2025. Tel: 022 572351