IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ştiinţa

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din R. Moldova
anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante în subdiviziunile ştiinţifice:
 
Laboratorul  Evoluția tuberculozei și Genetică umană - Cercetător ştiinţific principal – 1. 
Participanţii la concurs prezintă următoarele acte: fişa personală de evidenţă a cadrelor cu 2 fotografii 3×4 cm, curriculum vitae, copiile actelor de studii superioare, grad şi titlu ştiinţific, referinţă de la ultimul loc de muncă, copia buletinului de identitate, extras legalizat din carnetul de muncă, lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a brevetelor de invenţie (formularul 1), darea de seamă despre activitatea ştiinţifică pe ultimii 4 ani, planul anual de activitate pentru următorii 4 ani, copiile participărilor la congrese, conferinţe, simpozioane etc, adeverinţa despre starea sănătăţii.
La concurs se admit cetăţeni ai Republicii Moldova. 
Termenul de prezentare a actelor  -  până la 24.01.20. 

Adresa de contact: str. C. Vârnav, 13, bir. 610, Chişinău,  MD-2025. Tel: 022572351.